Algemene bezoekersvoorwaarden Bungelland

versie: 2023

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Onderstaande met een hoofdletter geschreven begrippen hebben in deze algemene bezoekersvoorwaarden de hieronder beschreven betekenis:

 • (i) Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 • (ii) Bezoeker: de natuurlijke- of rechtspersoon die de gebouwen en/of terreinen van Bungelland betreedt en/of op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Bungelland sluit.
 • (iii) Bijzondere Voorwaarden: huisregels, veiligheidsvoorschriften en andere aanvullende voorwaarden van Bungelland.
 • (iv) Groep: twee (2) of meer Bezoekers die Bungelland in georganiseerd verband bezoeken.
 • (v) Bungelland: een vestiging die is opgenomen op de Website en die door Bezoeker wordt, of zal worden bezocht en/of waarmee Bezoeker een Overeenkomst aangaat.
 • (vi) Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Bezoeker en Bungelland op grond waarvan Bungelland diensten en/of producten levert (zoals het Toegangsbewijs, Algemene Voorwaarden, Bijzondere Voorwaarden).
 • (vii) Partijen: Bungelland en Bezoeker, daaronder mede begrepen een Groep.
 • (viii) Toegangsbewijs: een ticket, waaronder begrepen een rittenkaart, dat Bezoeker de toegang verschaft tot één van de Bungelland indoor speeltuinen tijdens openingstijden.
 • (ix) Vestiging: de gebouwen en/of terreinen van een Bungelland vestiging die is opgenomen op de Website.
 • (x) Website:  www.bungelland.nl.

1.2. Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, is een verwijzing naar een “Artikel” een verwijzing naar een Artikel van deze Algemene Voorwaarden en wordt het enkelvoud geacht ook het meervoud te omvatten en andersom.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan Bungelland, op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Bungelland en Bezoeker of Groep, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2.2. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kan Bungelland (vestigingspecifieke) Bijzondere Voorwaarden hanteren welke alsdan onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en boven deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
 • 2.3. Aan Bezoeker is voorafgaand aan of bij het sluiten van de Overeenkomst bij de ingang van de Vestiging van Bungelland een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden uitgereikt en Bezoeker is op de (vestigingspecifieke) Bijzondere Voorwaarden gewezen.
 • 2.4. In geval van een telefonische reservering is Bezoeker erop gewezen dat een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden bij de Vestiging voor hem ter inzage liggen, hem op verzoek worden toegezonden en dat de Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen via www.bungelland.nl/algemene_voorwaarden.
 • 2.5. Bij het aangaan van de Overeenkomst zijn de Algemene en Bijzondere Voorwaarden onvoorwaardelijk door Bezoeker aanvaard.
 • 2.6. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden, zoals die van Bezoeker, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.7. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor Bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en in de vestigingen van Bungelland, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 • 2.8. Wanneer Bungelland niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bungelland in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van de Overeenkomst te verlangen.

ARTIKEL 3. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING

 • 3.1. Alle door Bungelland uitgebrachte offertes en aanbiedingen, gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie (zoals openingstijden en tarieven) zijn vrijblijvend.
 • 3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bungelland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • 3.3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Bungelland door Bezoeker. Een Overeenkomst die via de Website of per e-mail wordt gesloten komt tot stand op het moment dat Bungelland aan Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 • 3.4. Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en slechts geldig op de op het Toegangsbewijs vermelde datum en tijdstip voor de Bungelland locatie waarvoor het is uitgegeven.
 • 3.5. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Bungelland.
 • 3.6. Bungelland kan niet aan de Overeenkomst worden gehouden, indien Bezoeker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.7. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Bungelland mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan door Bungelland gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

ARTIKEL 4. TOEGANG TOT DE VESTIGING

 • 4.1. Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd de Vestiging te betreden en dient het Toegangsbewijs tijdens het verblijf in de Vestiging op verzoek te kunnen tonen.
 • 4.2. Verloren Toegangsbewijzen worden niet vervangen.
 • 4.3. Bungelland is bevoegd een onderdeel of onderdelen van de Vestiging te sluiten, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding aan Bezoeker(s).
 • 4.4. Bungelland is bevoegd om Bezoeker de (verdere) toegang tot de Vestiging te ontzeggen, indien Bezoeker zich – naar het oordeel van een van de medewerkers van Bungelland en/of andere door Bungelland ingeschakelde derde(n) – ongepast kleedt.
 • 4.5. Bezoekers onder de 14 jaar mogen Bungelland uitsluitend onder begeleiding van een Bezoeker ouder dan 18 jaar bezoeken.
 • 4.6. Begeleiders (zoals ouders, verzorgers of begeleiders van een Groep) zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van Bezoeker(s) die zij begeleiden. Het is de begeleider niet toegestaan een Bezoekers die hij begeleidt alleen te laten in de Vestiging, zonder adequate supervisie.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN BEZOEKER

 • 5.1. Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website en in de Vestiging, en dient zich te houden aan de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Bungelland en/of door Bungelland ingeschakelde derde(n).
 • 5.2. Bezoeker dient 5 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij Bungelland aanwezig te zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van Bezoeker(s), geeft Bungelland het recht de Overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft geen Bezoeker recht op restitutie van enig bedrag, verlenging van de activiteit of op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 • 5.3. Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten kennis te hebben genomen van de Bijzondere Voorwaarden zoals kenbaar gemaakt op de Website en in de Vestiging. Bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de Bijzondere Voorwaarden voor aanvang van de activiteiten.
 • 5.4. Het deelnemen aan activiteiten is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. Bezoeker verklaart dat hij gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en geen beletsel bestaat voor veilige deelname (bijv. wegens lichamelijke of psychische gesteldheid of wegens zwangerschap). Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van Bezoeker om daarvan zelf af te zien.
 • 5.5. Het is Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 • 5.6. Het is Bezoeker niet toegestaan eigen eten en/of drinken mee te nemen en in de Vestiging te nuttigen.
 • 5.7. Vervoermiddelen, zoals skateboards, rolschaatsen, skeelers, loopfietsen, (elektrische) steps en hoverboards zijn verboden in Bungelland, met uitzondering van scootmobielen, rolstoelen, rollators en kinder- of babywagens.
 • 5.8. Het is Bezoeker verboden steek-, slag- en vuurwapens, alcohol en/of verdovende middelen bij zich te hebben.
 • 5.9. Bezoeker is verplicht op verzoek zijn geldig identiteitsbewijs te tonen.
 • 5.10. Bungelland behoudt zich het recht voor, indien omstandigheden daartoe aanleiding geven, Bezoeker bij de ingang preventief te fouilleren en tassencontroles uit te voeren (privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV)). Het verlenen door Bezoeker van de noodzakelijke medewerking aan de POV is een voorwaarde voor de toegang tot de Vestinging.
 • 5.11. Ingeval Bezoeker in strijd handelt met de Overeenkomst, de normen van fatsoen en/of wettelijke voorschriften (zoals in geval van vernieling, beschadiging of diefstal van zaken, het veroorzaken van overlast of het niet opvolgen van aanwijzingen en instructies (van medewerkers) van Bungelland) is Bungelland gerechtigd:
  • a) Bezoeker de (verdere) toegang tot de Vestiging te ontzeggen, zonder dat Bungelland gehouden is tot vergoeding van enige schade en/of restitutie van het bedrag van het Toegangsbewijs;
  • b) Bezoeker voor (on)bepaalde tijd een toegangsverbod voor (één of meerdere vestigingen van) Bungelland op te leggen;
  • c) Aangifte te doen bij de politie;
  • d) Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

ARTIKEL 6. BETALING EN INCASSO

 • 6.1. Betaling geschiedt uiterlijk voor aanvang van de activiteit.
 • 6.2. Is voor in het kader van de Overeenkomst een factuur uitgereikt, dan dient betaling door Bezoeker binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn plaats te vinden, of in geval de betalingstermijn ontbreekt, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer.
 • 6.3. Blijft algehele betaling binnen de betalingstermijn in Artikel 6.2 uit, dan is Bezoeker van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra Bezoeker in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Bungelland op Bezoeker onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek. Bungelland is in dat geval bevoegd zijn verplichtingen uit hoofde van enige met Bezoeker gesloten Overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. Voorts is Bungelland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd vanaf de vervaldag van de factuur de (handels)wettelijke rente in rekening te brengen en is Bezoeker, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, gehouden tot vergoeding van de door Bungelland werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 • 6.4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente.
 • 6.5. Indien Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 • 6.6. Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien Bezoeker niet direct reclameert, is Bungelland niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 • 6.7. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 • 6.8. Bungelland is nimmer verplicht tot restitutie van een nietgebruikt Toegangsbewijs.

ARTIKEL 7. ANNULERING

 • 7.1. In geval van annulering van een Overeenkomst door Bezoeker:
  • a) eerder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; of
  • b) later dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
 • 7.2. Door Bungelland op grond van Artikel 7.1 a) te restitueren bedragen zullen binnen veertien (14) dagen na de dag van de gereserveerde activiteit aan Bezoeker worden gerestitueerd.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

 • 8.1. Het betreden van de Vestiging(en), deelname aan activiteiten en het betreden van de speeltoestellen is voor rekening en risico van Bezoeker. Bezoeker is zich bewust van de risico’s op (ernstig) lichamelijk letsel en materiële schade door zijn bezoek aan de Vestiging, deelname aan de activiteiten en het betreden van de speeltoestellen.
 • 8.2. De totale aansprakelijkheid van Bungelland wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, of op welke grond dan ook, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag (excl. BTW) of het bedrag waartoe de aansprakelijkheidsverzekering van Bungelland in het gegeven geval tot uitkering overgaat.
 • 8.3. Bungelland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Bungelland is uitgegaan van door of namens Bezoeker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 8.4. Bungelland is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in door Bungelland aan Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 • 8.5. De aansprakelijkheid van Bungelland voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Bezoeker, schade verband houdende met het gebruik van door Bezoeker aan Bungelland voorgeschreven zaken, materialen of schade verband houdende met de inschakeling van door Bezoeker aan Bungelland voorgeschreven derden is uitgesloten.
 • 8.6. Bungelland is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van Bezoeker, ook niet in geval gebruik wordt gemaakt van de gratis onbeheerde garderobe of kluisjes van Bungelland. Bezoeker vrijwaart Bungelland van iedere aanspraak ter zake.
 • 8.7. Tenzij nakoming door Bungelland blijvend onmogelijk is, dient Bezoeker Bungelland onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarbij tevens een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bungelland in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 • 8.8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Bungelland vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Bezoeker vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld
 • 8.9. Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Bungelland in verband met eigen tekortkomingen (waaronder begrepen het overtreden van de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden en/of het niet opvolgen van instructies van medewerkers van Bungelland en/of door haar ingeschakelde derde(n)) en/of onrechtmatige daden lijdt en voor alle schade die Bungelland lijdt als gevolg van tekortkomingen en/of onrechtmatige daden van de Groep waartoe Bezoeker behoort of waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • 8.10. Bungelland kan gedurende de periode dat aan de zijde van Bungelland sprake is van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes (6) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 8.11. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Bungelland: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, pandemieën, stakingen binnen de organisatie van Bungelland of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen bijv. door brand, technische storingen, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 • 8.12. Voor zover Bungelland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Bungelland gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Bezoeker is gehouden deze factuur te voldoen.
 • 8.13. De in deze Algemene Voorwaarden neergelegde uitsluitingen en beperkingen komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bungelland.
 • 8.14. Schade van Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. KLACHTENREGELING

 • 9.1. Bezoeker verplicht elke klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk voor het verlaten van de Vestiging bij de vestigingsmanager te melden.
 • 9.2. Indien de klacht verband houdt met een (toekomstige) aanspraak van een Bezoeker tot vergoeding van door hem geleden schade jegens Bungelland, dan dient Bezoeker deze schade vóór het verlaten van de Vestiging aan de vestigingsmanager van de betreffende Bungelland Vestiging te tonen en door deze een rapportage op laten stellen. Onverminderd het in Artikel 8 bepaalde, is Bungelland niet aansprakelijk voor enige schade als de melding plaatsvindt nadat de Vestiging door Bezoeker is verlaten.
 • 9.3. Bezoeker en de vestigingsmanager van Bungelland zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan Bezoeker de klacht binnen veertien (14) dagen na diens bezoek aan Bungelland bij de directie van Bungelland indienen.

ARTIKEL 10. OVERIGE BEPALINGEN

 • 10.1. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Bungelland schriftelijk zijn bevestigd.
 • 10.2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of gelding verliezen dan blijven de overige bepalingen in stand. In dat geval zullen Partijen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het doel en de strekking van de ongeldige bepaling(en).
 • 10.3. Bungelland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 11. PRIVACY

 • 11.1. In het kader van het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst(en) kan Bungelland persoonsgegevens van Bezoeker(s) verwerken. Bungelland gebruikt de verzamelde persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd via www.bungelland.nl/privacy verstrekte persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, tenzij de Bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven of indien dit wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • 12.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 • 12.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Bungelland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Bungelland blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van Bezoeker.
Back to top